تبلیغات جدید و دنیای مجازی: تبلیغات رایگان! خدماتی باور نكردنی! تبلیغات جدید و دنیای مجازی (فروشگاه سایبر آنلاین و مقالات و آموزشهای دنیای دیجیتال) ما سایت و وبلاگ و محصول فرهنگی شما را تبلیغ می كنیم! دانلود رایگان! نیازمندیها، كسب در آمد و پول!، آگهی و بازاریابی، مدیریت مالی و بازرگانی و تجارت، MBA"" »شیر مرغ تا جون آدمی زاد« http://tablighatjadid.mihanblog.com 2020-06-03T01:22:06+01:00 text/html 2012-07-06T15:27:37+01:00 tablighatjadid.mihanblog.com مدیر وبنوشت مجموعه کتاب‌های حیات: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام http://tablighatjadid.mihanblog.com/post/14 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">محصولات </span><a href="http://hayatmags.ir/" target="_blank" title="">قرارگاه</a><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"> نشریات حیات </span><a href="http://basijisu.ir/" target="_blank" title="">بسیج دانشجویی</a><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"> دانشگاه امام صادق علیه‌السلام:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://hayatmag.ir/" target="_blank" title="">ماه‌نامه</a><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">، جزوه، کتاب، دی‌وی‌دی و مجلات ضمیمه<br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">مجموعه کتاب‌های حیات (مجموعه‌های صحیفه آفتاب، روایت، زیر خیمه حسین و کتب متفرقه)<br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">برای تهیه این کتاب‌ها ایمیل بزنید به hayatmag.isu@gmail.com&nbsp; و یا با ما تماس بگیرید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">09133924967</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">تخفیف ویژه برای تشکل‌های دانشجویی، هیئات دینی و موسسات فرهنگی </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به ما سر بزنید: </span><a href="http://HayatZamime.mihanblog.com" target="_blank" title="">http://HayatZamime.mihanblog.com</a><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <ul><li><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">جلد اول/ </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">این جبهه نیرو ندارد/ سیدابراهیم رئوف موسوی/ تولید علم و غرب‌شناسی/ </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">چاپ چهارم(پالتویی)، زمستان 1500،1390 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد دوم تا یازدهم/ صحیفه آفتاب/ گزیده 10 جلد اول صحیفه امام در 10 جلد/ قیمت ویژه: 10 هزار تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 12/ ریزش‌ها و رویش‌ها/ خلاصه سخنرانی‌های استاد علیرضا پناهیان در هیات میثاق بسیج دانشجویی/ فرودین 1390، 500 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد13/ روایت آزاداندیشی/ امام خامنه‌ای/ سیر موضوعی سخنان رهبری درباره آزاداندیشی و تولید علم</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">/ جلد اول مجموعه کتاب‌های روایت/ پاییز 1390، 1000 تومان </span></li><li><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">جلد 14/ روایت پیام حج/ امام خامنه‌ای/ مرور مهم‌ترین مسائل جهان اسلام/ جلد دوم مجموعه کتاب‌های روایت/ پاییز 1390، 1000 تومان</span></li><li><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">جلد 15/ </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">سه دقیقه در مقتل گمنامی/ ویژه زائران و راویان مناطق راهیان نور/ جلد اول مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ چاپ اول و دوم: پاییز و زمستان 1390، 1000 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 16/ لاف عشق/ محمد جبارپور/ نقد امت حزب‌الله بر اساس سبک زندگی ولایی/ چاپ اول و دوم(پالتویی)، زمستان 90 و بهار 1000،91 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 17/ ولعن الله شمرا/ اولین کلاس کارگاهی شمرشناسی/ جلد دوم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ اسفند 1390، 1000 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 18/ ...تا خدمت حسین علیه‌السلام/ بایسته‌های خادم‌الشهداء از منظر خادم سیدالشهداء/ کتاب جَون علیه‌السلام، غلام حضرت/ جلد سوم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ چاپ اول: اسفند 1390، 1200 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 19/ رفاقت به سبک حبیب علیه‌السلام/ خاطرات و آموزه‌هایی برای زندگی امروزی/ جلد چهارم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ چاپ اول: زمستان 1390، 1000 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 20/ رقابت به سبک حبیب علیه‌السلام/ 152 صفحه پای درس رقابت جناب حبیب/ جلد پنجم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ بهار 1391، 1500 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 21/ وفا به رنگ کربلا/ اساس تشکل‌ها وفاست/ کتاب سعیدبن‌عبدالله حنفی/ جلد ششم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ بهار 1391، 1000 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 22/ 18 ثانیه با کوثر/ تفسیرهای 18‌ثانیه‌ای سوره کوثر برای دردهای امروز/ جلد هفتم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ چاپ اول و دوم: بهار 1391، 1000 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 23/ امام رضا علیه‌السلام، شهید راه علم/ شهدای علم در آینه عالم آل محمد/ جلد هشتم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ چاپ اول: اردیبهشت 1391، 1000 تومان</span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 24/ دعوا سر اولویت است/ با تاکید بر واقعه عاشورا/ جلد نهم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ چاپ اول: خرداد 1391، 1000 تومان <span style="color:red">((جدید))</span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 25/ راه عباس شدن/ تاملی بر زیارت‌نامه حضرت عباس علیه‌السلام/ جلد دهم مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ چاپ اول: خرداد 1391، 2000 تومان <span style="color:red">((جدید))</span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 26/ </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">راز دیدار علم/ دریچه‌ای به حدیث "عنوان بصری"/ جلد یازدهم </span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">مجموعه کتاب‌های «زیر خیمه حسین علیه‌السلام»/ 1600 تومان <span style="color: rgb(255, 0, 0);">((جدید))</span><span style="color:red"></span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جلد 27/ زندگی به سبک بندگی/ ازدواج/ <span style="color:red">به زودی...</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;color:red"></span></li></ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;color:red">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 153);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">ویژگی مجموعه کتاب‌های زیر خیمه حسین علیه‌السلام: (</span><a href="http://hayatzamime.mihanblog.com/" target="_blank" title="">+</a><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">)<br></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:red;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نگاه کاربردی به منابع و معارف اسلامی</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:red;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مساله‌محوری به جای موضوع‌محوری</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:red;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پشتوانه نظری علمی (نمونه تولیدات علوم انسانی اسلامی برای عموم)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:red;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نثر روان و جوان‌پسند مینی‌مال</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">طراحی گرافیکی مکمل محتوای کتاب</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قطع خوش‌دست و قابل حمل</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> text/html 2012-02-12T06:57:17+01:00 tablighatjadid.mihanblog.com مدیر وبنوشت ماهنامه فرهنگی سیاسی حیات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام http://tablighatjadid.mihanblog.com/post/13 مطالعه و اشتراک یک نشریه حرفه ای دانشجویی را تجربه کنید<br><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7294443545/hayat58_jeld_band.jpg" alt="آخرین حیات سایه سفید مهر 1390" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://s2.picofile.com/file/7294444187/hayat_59_final_1_band.jpg" alt="حیات ب59 با سعیدقاسمی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><img src="http://s1.picofile.com/file/7294447090/hayat_final_60_1_band.jpg" alt="حیات 60 با دکتر فیاض" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://hayatmag.ir/" target="_blank" title="">HayatMag.ir</a><br></div><br> text/html 2011-10-01T13:39:58+01:00 tablighatjadid.mihanblog.com مدیر وبنوشت پیشنهاد یک مستند: راشل کوری؛ یک وجدان آمریکایی http://tablighatjadid.mihanblog.com/post/12 <div style="display: block; " id="tab_description" class="page"><p style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">Rachel, An American Conscience</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">راشل کوری دختر جوان 23 ساله اهل واشنگتن آمریکاست که در زمان انتفاضه دوم توسط بولدوزرهای رژیم اشغالگر به شهادت می رسد. این مستند شامل فیلمهایی از فعالان حقوق بشر است که راشل یکی از آنها بود.</font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://armancenter.net/image/1316408343.jpg" alt="راشل کوری" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5"></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">بخشی از ایمیل راشل به مادرش:</font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">"باید متذکر شوم که در اینجا من در این شرایط اسفناک و وحشت زا، توانایی اساسی بشر برای انسان ماندن را کشف کردم. چیزی که قبل از آن هرگز ندیده بودم و تنها واژه وقار، بزرگی و شان می تواند آن را توصیف کند. آرزو دارم زمانی بتوانید این مردم را ببینید. امیدوارم زمانی این دیدار حاصل شود."</font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;کارگردان این اثر یحیی برکات است.</font></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">خرید اینترنتی:</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">این مستند را می توانید به قیمت 2200 تومان از سایت فروشگاه موسسه فرهنگی نرم افزاری آرمان مشهد خریداری کنید. (</font><a href="http://armancenter.net/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%84%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C.html" target="_blank" title="">+</a><font size="2">)<br></font></p></div> text/html 2011-09-07T15:28:55+01:00 tablighatjadid.mihanblog.com مدیر وبنوشت دانلود رایگان کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر http://tablighatjadid.mihanblog.com/post/11 <h1><img src="http://vig-fp.prenhall.com/coverimage/0136079415.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5"><font size="2">مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر</font></h1> <table class="contentpaneopen"> <tbody><tr> <td colspan="2" valign="top"> <p style="text-align: justify; "><font size="2">کمتر کسی (در حوزه بازاریابی) نام پدر بازاریابی دنیا <strong>فیلیپ کاتلر</strong> را نشنیده و اکثر اساتید و علاقمندان این حوزه کتاب کاتلر و مدیریت بازار این استاد بزرگ را خوانده اند. این کتاب که بیش از 30 دلار قیمت دارد به زبان انگلیسی و به صورت رایگان قابل از همین وبلاگ قابل دانلود است</font></p> <div class="attachmentsList"> <table> <caption><font size="2">پیوست‌ها:</font></caption> <thead> <tr><th class="at_filename"><font size="2">فایل</font></th><th class="at_description"><font size="2">توضیحات</font></th><th class="at_file_size"><font size="2">حجم فایل</font></th></tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"><td class="at_filename"><font size="2"><a class="at_icon" href="http://www.bazaryab.net/attachments/090_Kotler-in-Marketing.pdf" target="_blank" title="دریافت این فایل (Kotler-in-Marketing.pdf)"><img src="http://www.bazaryab.net/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif" alt="دریافت این فایل (Kotler-in-Marketing.pdf)"></a><a class="at_url" href="http://www.bazaryab.net/attachments/090_Kotler-in-Marketing.pdf" target="_blank" title="دریافت این فایل (Kotler-in-Marketing.pdf)">Kotler in Marketing</a></font></td><td class="at_description"><font size="2">Filip kotler</font></td><td class="at_file_size"><font size="2">3996 Kb</font></td></tr> </tbody></table></div> </td> </tr> </tbody></table><font size="2">&nbsp; <span class="article_separator">صفحه کتابهای فیلیپ کاتلر در انتشارات پیرسون (</span></font><a href="http://www.pearsonhighered.com/kotler/" target="_blank" title="">+</a><font size="2"><span class="article_separator">)<br>صفحه کاتلر در ویکی پدیای انگلیسی (</span></font><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler" target="_blank" title="">+</a><font size="2"><span class="article_separator">)<br></span></font><font size="2">&nbsp; <span class="article_separator">منبع: سایت اجتماع مجازی آموزش بازاریابی: </span><a href="http://www.bazaryab.net/" target="_blank" title="">http://www.bazaryab.net</a> </font><br>شما هم مشترک فید ما در گودر شوید: <br><h2><a target="_blank" href="https://www.google.com/reader/view/feed/http://tablighatjadid.mihanblog.com/post/rss/"><img src="http://goder.hopto.org/images/goder-small.png" border="0"></a></h2>&nbsp;<a href="http://tablighatjadid.mihanblog.com/post/rss/" target="_blank">http:<wbr>/<wbr>/tablighatjadid<wbr>.mihanblog<wbr>.com<wbr>/post<wbr>/rss<wbr>/</a><br>تعداد مشترکین در گودر در زمان نگارش این مطلب: 108 نفر.<br><br> text/html 2011-09-04T14:47:32+01:00 tablighatjadid.mihanblog.com مدیر وبنوشت دانلود رایگان کتاب چگونه همچون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ http://tablighatjadid.mihanblog.com/post/10 <h1><font size="2">دانلود رایگان کتاب چگونه همچون یک مدیر عالی بیندیشیم</font></h1> <table class="contentpaneopen"> <tbody><tr> <td colspan="2" valign="top"> <p style="text-align: justify; "><img src="http://www.bekhan.com/images/books/1100370L.jpg" alt="چگونه همچون یک مدیر عالی بیندیشیم؟" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5"><font size="2">آیا می خواهید به بالاترین مقام سازمانی که در آن مشغول به کار هستید برسید؟ آیا برای رسیدن به این جایگاه تصمیم گرفته اید؟ بزرگترین قدم شما این است که بالاترین مقامات عالی سازمان را خوب درک کنید. برداشتن این گام مهم علاوه بر اینکه صعود به این قله را برای شما ساده می سازد، خطر اخراج شدن را از شما دور می کند و کار کردن در محیط کار را برای شما لذتبخش می کند. خواندن این کتاب به شما کمک می کند تا یاد بگیرید چگونه همچون یک مدیر عالی فکر کنید.</font></p><p style="text-align: justify; "><font size="2">خلاصه 33 صفحه ای این کتاب را به زبان فارسی و با ترجمه ایرج پاد بخوانید.<br></font></p> <div class="attachmentsList"> <table> <caption><font size="2">پیوست‌ها:</font></caption> <thead> <tr><th class="at_filename"><font size="2">فایل</font></th><th class="at_description"><font size="2">توضیحات</font></th><th class="at_file_size"><font size="2">حجم فایل</font></th></tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"><td class="at_filename"><font size="2"><a class="at_icon" href="http://www.bazaryab.net/attachments/089_How-think-as-managers.pdf" target="_blank" title="دریافت این فایل (How-think-as-managers.pdf)"><img src="http://www.bazaryab.net/components/com_attachments/media/icons/pdf.gif" alt="دریافت این فایل (How-think-as-managers.pdf)"></a><a class="at_url" href="http://www.bazaryab.net/attachments/089_How-think-as-managers.pdf" target="_blank" title="دریافت این فایل (How-think-as-managers.pdf)">چگونه همچون یک مدیر عالی بیاندیشیم</a></font></td><td class="at_description"><font size="2">دبرا بی انتون</font></td><td class="at_file_size"><font size="2">485 Kb</font></td></tr> </tbody></table></div> </td> </tr> </tbody></table><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">&nbsp; <span class="article_separator">منبع: سایت اجتماع مجازی آموزش بازاریابی: </span><a href="http://www.bazaryab.net/" target="_blank" title="">http://www.bazaryab.net</a> <br><br></font>